Logo

Regulamin Strony

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA.

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie korzystaj z serwisu.

Twój dostęp do tej witryny i korzystanie z niej, jak również wszystkich powiązanych witryn obsługiwanych przez Hanox Investment LTD co obejmuje między innymi www.hanox.webturo.com podlega następującym warunkom oraz wszelkim obowiązującym przepisom prawa. Uzyskując dostęp do Witryny i przeglądając ją, akceptujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, Warunki użytkowania i potwierdzasz, że wszelkie inne umowy między Tobą a Witryną są zastępowane i nie mają mocy ani skutku:

Zgadzasz się, że sama Witryna, jak również wszystkie treści, filmy, materiały szkoleniowe, produkty, usługi i/lub inne materiały udostępniane w Witrynie przez nas lub inne osoby trzecie, a także wygląd i styl wszystkich powyższego, (łącznie określane jako „ Treść ” ) są utrzymywane do użytku osobistego i informacji przez Hanox Investment LTD, ( „ Spółka ” ) i są własnością Spółki i/lub jej zewnętrzni dostawcy. Zgadzasz się, że takie Treści Firmy będą zawierać wszystkie zastrzeżone filmy wideo, HTML/CSS, Javascript, grafikę, nagrania głosowe i dźwiękowe, grafikę, zdjęcia, dokumenty i tekst, a także wszystkie inne materiały zawarte w Witrynie, z wyłączeniem wyłącznie materiałów, które Ty zapewniać. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania, Spółka niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej licencji, która jest niewyłączna, niezbywalna i nie podlega podlicencjonowaniu, na dostęp, przeglądanie i korzystanie z Witryny wyłącznie do celów osobistych. Żadna Treść Firmy nie może być kopiowana, reprodukowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, transmitowana, rozpowszechniana, wykorzystywana do celów publicznych lub komercyjnych ani pobierana w jakikolwiek sposób, chyba że Firma udzieli wyraźnej pisemnej zgody. Modyfikacja Treści lub wykorzystanie Treści w jakimkolwiek innym celu stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw własności Spółki, a także innych autorów, którzy stworzyli materiały i może podlegać odszkodowaniom pieniężnym i karom. Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać ani używać zawartości Witryny lub jakiejkolwiek Treści, w tym wszelkiego oprogramowania, narzędzi, grafiki i/lub plików dźwiękowych, do celów publicznych lub komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki.

Cała Treść, taka jak tekst, dane, pliki graficzne, wideo i pliki dźwiękowe oraz inne materiały zawarte w Witrynie, są chronione prawami autorskimi, o ile nie zaznaczono inaczej i są własnością Spółki i/lub dostawcy Spółki. Żadne takie materiały nie mogą być używane, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach użytkowania.

Wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe, obrazy i informacje biograficzne osób wykorzystywanych w Treściach Spółki i zawarte w Witrynie, w tym między innymi nazwa i znak towarowy Biznes Inwestycje UK , są własnością lub są używane z zezwolenie przez Spółkę. Korzystanie z Treści przez użytkownika jest surowo zabronione, chyba że wyraźnie zezwalają na to niniejsze Warunki użytkowania. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie Treści może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności Spółki i/lub stron trzecich, a także prawa dotyczące prywatności i reklamy oraz inne przepisy i statuty. Żadne z postanowień niniejszej Umowy lub Witryny nie może być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaku towarowego lub innych informacji zastrzeżonych bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki lub właściciela strony trzeciej. Firma szanuje prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej innych osób. Firma ma prawo, ale nie ma obowiązku, do usuwania treści i kont zawierających materiały, które według własnego uznania uzna za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające jakąkolwiek stronę „. s własności intelektualnej lub niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone i/lub że jakakolwiek praca należąca do Ciebie została powielona w Witrynie lub w jakiejkolwiek Treści w jakikolwiek sposób, możesz powiadomić Firmę pod adresem info@biznesinwestycje.uk . Podaj swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, charakter swojej pracy i sposób jej naruszenia, wszystkie istotne informacje o prawach autorskich i/lub rejestracji znaku towarowego, lokalizację/adres URL naruszenia oraz wszelkie inne informacje, które Twoim zdaniem są istotne.

Chociaż Firma dokłada uzasadnionych starań, aby informacje zawarte w Witrynie były dokładne i aktualne, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści Witryny.

Rejestrując się w Spółce i/lub na tej Witrynie, wyraźnie wyrażasz zgodę na otrzymywanie wszelkich zawiadomień, ogłoszeń, umów, ujawnień, raportów, dokumentów, komunikatów dotyczących nowych produktów lub usług lub innych zapisów lub korespondencji od Spółki. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie zawiadomień drogą elektroniczną, przesyłając Ci zawiadomienie pocztą elektroniczną.

W przypadku wysłania do Spółki komentarzy lub sugestii dotyczących Witryny, w tym między innymi notatek, tekstu, rysunków, obrazów, projektów lub programów komputerowych, takie zgłoszenia stają się i pozostaną wyłączną własnością Spółki . Żadne zgłoszenie nie podlega obowiązkowi zachowania poufności ze strony Spółki. Firma jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw (w tym praw własności intelektualnej do nich) i jest uprawniona do nieograniczonego wykorzystywania, publikowania i rozpowszechniania wszystkich takich materiałów w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez żadnego potwierdzenia lub wynagrodzenia.

Spółka dołoży uzasadnionych komercyjnie starań w celu ograniczenia nieuprawnionego dostępu do naszych danych i plików. Jednak żaden system, niezależnie od tego, czy jest chroniony hasłem, nie może być całkowicie nieprzenikniony. Przyjmujesz do wiadomości, że nieupoważniony podmiot trzeci może mieć dostęp, przeglądać, kopiować, modyfikować lub rozpowszechniać dane i pliki, które przechowujesz za pomocą Witryny. Korzystanie z Witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko.

Firma nie będzie celowo ujawniać żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy Firma w dobrej wierze uzna, że takie ujawnienie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z prawem lub egzekwowania niniejszych Warunków użytkowania. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na Politykę Prywatności Firmy (link do polityki). Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, w całości lub w części, nie korzystaj z tej Witryny.

ANI FIRMA ANI ŻADNA INNA STRONA ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB UTRZYMANIE WITRYNY I/LUB ŻADNYCH TREŚCI NA WITRYNIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE LUB KARNE SZKODY. DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z WITRYNY. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, WSZELKIE TREŚCI NA STRONIE SĄ DOSTARCZANE „ TAK JAK JEST ” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. SPÓŁKA NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW W WITRYNIE, WYNIKÓW WYKORZYSTANIA TYCH MATERIAŁÓW, PRZYDATNOŚCI TYCH MATERIAŁÓW DO POTRZEB JAKICHKOLWIEK UŻYTKOWNIKÓW LUB PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ŻE ICH WYKORZYSTANIE S OCZEKIWANIA LUB ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB POPRAWIANIA. W TAKI SPOSÓB FIRMA NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE UŻYTKOWNIK ZDOBYWA JAKIEKOLWIEK PIENIĄDZE KORZYSTAJĄC Z WITRYNY LUB TECHNOLOGII LUB USŁUG FIRMY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCENĘ WŁASNEGO POTENCJAŁU ZAROBKOWEGO ORAZ PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI I USŁUG. TWÓJ POTENCJAŁ ZYSKÓW JEST CAŁKOWICIE ZALEŻNY OD WŁASNYCH PRODUKTÓW, POMYSŁÓW, TECHNIK; REALIZACJA TWOJEGO BIZNESU; CZAS PRZEZNACZONY NA PROGRAM, OFEROWANE I WYKORZYSTYWANE POMYSŁY I TECHNIKI; ORAZ TWOJE FINANSE, TWOJA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI. PONIEWAŻ TE CZYNNIKI RÓŻNIĄ SIĘ WŚRÓD WSZYSTKICH OSÓB, SPÓŁKA NIE MOŻE I NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH SUKCESU LUB POZIOMU DOCHODÓW. FIRMA NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ POPRAWIONE LUB ŻE TA STRONA, ZAWARTOŚĆ I/LUB MATERIAŁY DOSTĘPNE NA TEJ STRONIE SĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW . UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOSZTY WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH NAPRAW LUB POPRAWEK. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PROBLEMY Z WYKONANIEM LUB USŁUGAMI SPOWODOWANE PRZEZ WITRYNĘ ZEWNĘTRZNĄ LUB USŁUGODAWCĘ ZEWNĘTRZNEGO. JAKIKOLWIEK TAKI PROBLEM BĘDZIE REGULOWANY WYŁĄCZNIE UMOWĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A TEN DOSTAWCĄ. Należy pamiętać, że właściwa jurysdykcja może nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianych. Niektóre z powyższych wyłączeń mogą w związku z tym nie mieć zastosowania do Ciebie.

FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PROBLEMY Z WYKONANIEM LUB USŁUGAMI SPOWODOWANE PRZEZ WITRYNĘ ZEWNĘTRZNĄ LUB DOSTAWCĘ USŁUG ZEWNĘTRZNYCH (w tym na przykład usługę dostawcy usług internetowych, usługi płatności Stripe, oprogramowanie i/lub wszelkie aktualizacje lub uaktualnienia do tego oprogramowania). JAKIKOLWIEK TAKI PROBLEM BĘDZIE REGULOWANY WYŁĄCZNIE UMOWĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A TEN DOSTAWCĄ. SPÓŁKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO OKREŚLENIA WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, CZY SPÓŁKA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA TAKIE NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE LUB ZAKŁÓCENIA. FIRMA ZASTRZEGA SOBIE RÓWNIEŻ PRAWO DO OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z WITRYNY I/LUB TREŚCI LUB DO ZAMKNIĘCIA KONTA W PRZYPADKU USTALENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB INNYCH ZASAD LUB WARUNKÓW FIRMY. FIRMA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DO WITRYNY I/LUB TREŚCI , PRODUKTÓW I/LUB USŁUG FIRMY WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. SPÓŁKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO OKREŚLENIA WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, CZY SPÓŁKA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA TAKIE NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE LUB ZAKŁÓCENIA. FIRMA MOŻE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA ZWRÓCIĆ POCZĄTKOWĄ OPŁATĘ PONIESIONĄ ZA JAKIEKOLWIEK KORZYSTANIE Z WITRYNY I/LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI LUB JEJ CZĘŚCI , ZGODNYCH Z POLITYKĄ ZWROTÓW FIRMY. FIRMA ODMÓWI ŻADNEGO ZWROTU TRZYDZIEŚCI (30) DNI PO PŁATNOŚCI UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY I/LUB ZAWARTOŚCI, ZGODNIE Z UMOWĄ LICENCYJNĄ KLIENTA FIRMY LUB W INNY SPOSÓB, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ZAKŁÓCEŃ.

W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, KARNE, ZWIĄZANE LUB WTÓRNE, PRZEWIDYWALNE LUB NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI USZKODZENIA LUB UTRATĘ WŁASNOŚCI, SPRZĘTU, INFORMACJI LUB DANYCH, STRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB WARTOŚCI WŁASNEJ, KOSZTÓW KAPITAŁU, KOSZTÓW WYMIANY USŁUG LUB ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZERWAMI W SŁUŻBIE LUB PROBLEMAMI W TRANSMISJI, SPOWODOWANYCH JAKĄKOLWIEK USTERKĄ WITRYNY, TREŚCI I/LUB POWIĄZANYCH MATERIAŁÓW, NIEMOŻNOŚCI DO KORZYSTANIA Z USŁUG JAKIEKOLWIEK INNE PRZYCZYNY W ODNIESIENIU DO TEGO, NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI. NINIEJSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA LUB JEST ŚWIADOMA MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Zgadzasz się zabezpieczyć Spółkę i każdego z jej dyrektorów, członków kadry kierowniczej i agentów przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami, odszkodowaniami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wynikających lub związanych z (i ) naruszenie przez Ciebie niniejszej Umowy, (ii) jakiekolwiek naruszenie przez Ciebie prawa lub praw osób trzecich, (iii) wszelkie materiały, informacje, dzieła i/lub inne treści o dowolnym charakterze lub media, które publikujesz lub udostępniasz w za pośrednictwem Witryny, (iv) korzystanie z Witryny lub jakichkolwiek usług, które Firma może świadczyć za pośrednictwem Witryny oraz (v) zachowanie w związku z Witryną lub usługami lub innymi użytkownikami Witryny lub usług. Firma zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony przed roszczeniami, w przypadku których jesteśmy uprawnieni do odszkodowania na mocy niniejszego paragrafu. W takim przypadku zapewnisz Firmie taką współpracę, jakiej Firma zasadnie zażąda.

Postanowienia niniejszych Warunków użytkowania są korzystne dla Spółki, jej spółek zależnych, stowarzyszonych oraz zewnętrznych dostawców treści i licencjodawców, a każdy z nich ma prawo dochodzić i egzekwować takie postanowienia bezpośrednio lub we własnym imieniu.

Niniejsza umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem United Kingdom, z wyłączeniem mocy obowiązującej jakichkolwiek zasad kolizyjnych. Ponadto poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów UK. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za odłączone od niniejszej umowy i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Niniejsze Warunki użytkowania mogą być od czasu do czasu zmieniane poprzez aktualizację tego wpisu. Jesteś związany wszelkimi takimi zmianami i dlatego powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami Użytkowania, którymi jesteś związany.

Lista Inwestorów z Pl i UK jest ogólnie dostępna, ale zebrana w jeden plik który po zakupie będziesz mógł sciągnąć jest tylko i wyłącznie do twojego użycia. Zabrania się kopiowania, powielania oraz sprzedawania dalej tych informacji.

 

Select your currency
GBP Funt szterling